مهندس نجاتیان فر

/ مشاور ارشد حوزه های اقتصادی و مدیریت

مشاور ارشد حوزه های اقتصادی و مدیریت
مهندسی مدل های درآمدی
استراتژیست مدل های کسب و کار
افزایش بهره وری مدیریتی و مالی سازمان