دکتر هادی شاهی

/ مشاور و مدرس کسب و کار

مشاور و مدرس کسب و کار
قائم مقام خانه تعاونگران خراسان رضوی