مهندس بهاریه

/ استراتژیست برندینگ و بازاریابی

مهدی بهاریه
استراتژیست برندینگ و بازاریابی
مشاور ارشد شرکتهای ساختمانی و بازرگانی
مدرس دوره های مهارتهای ارتباطی و ارتباط موثر