نحوه ایمپورت داده ها از سیستم های دیگر به نرم افزار CRM مایکروسافت

نحوه ایمپورت داده ها از سیستم های دیگر به نرم افزار CRM مایکروسافت

نحوه سفارشی سازی کردن فرم ها و طراحی فرم دلخواه در نرم افزار CRM مایکروسافت

نحوه سفارشی سازی کردن فرم ها و طراحی فرم دلخواه در نرم افزار CRM مایکروسافت

نحوه انجام اتوماتیک کارها در نرم افزار CRM مایکروسافت

نحوه انجام اتوماتیک کارها در نرم افزار CRM مایکروسافت